brinkkalan galleria

brinkkalan galleria

brinkkalan galleria

brinkkalan galleria

brinkkalan galleria

brinkkalan galleria

brinkkalan galleria

brinkkalan galleria

brinkkalan galleria

brinkkalan galleria

Ismo Luukkonen

Kalliossa kädenjälki

Bilder på berget

Marked on Rock

Suomen kansallismuseo, Helsinki
Finlands nationalmuseum, Helsingfors
The National Museum of Finland
17.6.–13.11.2011

Hämeen linna
Tavastehus slott
Häme Castle, Hämeenlinna
9.5.–12.8.2012

Kierikkikeskus, Yli-Ii
Kierikki stenålderscentrum, Yli-Ii
Kierikki Stone Age Center, Yli-Ii
17.8.–31.10.2012

Turun linna
Äbo slott
Turku castle
24.4.–21.9.2014

Kainuun museo, Kajaani
Kajanalands museum, Kajana
Kainuu museum, Kajaani
15.3.–13.5.2015

 

Suomen kansallismuseossa on avautunut näyttely Suomen esihistoriallisista kalliomaalauksista. Valokuvaaja Ismo Luukkosen kuvista kootussa näyttelyssä esittäytyvät usein vaikeasti tavoitettavat esihistorialliset kalliomaalaukset. Näyttelyssä on kuvia 50 kalliomaalauspaikalta, sekä itse maalauksista että maalauskallioista. Valokuvissa maalausten punaista väriä on korostettu, jotta ajan haalistamat kuviot erottuisivat paremmin.

Kaikkiaan Suomesta tunnetaan noin 120 kalliomaalausta, joissa toistuvat punaisella värillä tehdyt hirvieläimet, ihmiset ja veneet. Toisinaan kallioon on painettu maaliin kastettu käsi. Kallioon vedetyt viivat saattavat muistuttaa käärmettä tai muodostaa geometrisen kuvion. Joissain paikoissa punaista väriä on levitetty laajalti kallion pintaan ilman että siitä muodostuu tunnistettavia kuvioita.

Kalliomaalausten iäksi on vesistöissä maaperän kohoamisen vuoksi tapahtuvien muutosten perusteella määritelty 7000–3500 vuotta. Tämä tarkoittaa maalausten ajoittumista kivikauteen, lähinnä kampakeraamisen kulttuurin ajalle 4200–2000 eKr.

Kalliomaalausten katsotaan liittyvän kivikauden metsästäjä-keräilijöiden uskomuksiin ja maailmankuvaan. Vaikeatulkintaisinakin maalaukset ovat tärkeä suora lähde kivikauden ihmisen uskomusmaailmaan. Viimeisimmissä tutkimuksissa ovat korostuneet pohjoisten kansojen samanismiin pohjaavat tulkinnat.

Kalliomaalausten ympäristössä vaikuttavat samat elementit kuin 6000 vuotta sitten, Veden, taivaan ja kallion yhteys on vahva. Monissa paikoissa veden pinta on laskenut useita metrejä ja kesämökit, voimalinjat sekä muut rakenteet ovat muuttaneet maalauspaikkoja. Itse maalauksissakin näkyy aika. Maalatun kallion pinta on rapautunut ja jäkälä on vallannut tilaa, mutta edelleen punainen maali pitää pintansa aikaa vastaan.

Valokuvaaja Ismo Luukkonen on työskennellyt kalliotaiteen parissa vuodesta 1994. Omasta kiinnostuksesta alkanut projekti johti valokuvaajan työhön Museoviraston EU-rahoitteisissa dokumentointiprojekteissa 2001–2005. Kalliossa kädenjälki -näyttelyn kuvat on valittu ja työstetty uudelleen 17 vuoden aikana kertyneestä materiaalista.

Työskentelyä kalliomaalauksilla ovat tukeneet Museovirasto, Suomen kulttuurirahasto ja Valtion valokuvataidetoimikunta.


Den nyöppnade utställningen i Finlands nationalmuseum presenterar Finlands förhistoriska hällmålningar. Utställningen är uppbyggd av fotografen Ismo Luukkonens bilder, som föreställer ofta svårtillgängliga förhistoriska hällmålningar. Utställningen presenterar fotografier från 50 platser med hällmålningar, såväl själva målningarna som hällarna de befinner sig på. I fotografierna har målningarnas röda färg förstärkts för att de av tidens tand nötta figurerna skall urskilja sig tydligare.

I Finland känner man till inalles ca 120 hällmålningar, som har återkommande teman med älgar, människogestalter och båtar gjorda med röd färg. Ibland har även en hand som doppats i målfärg tryckts på hällen. Sträck som målats på berget liknar kanske ormar eller bildar en geometrisk figur. Här och där har röd färg spritts ut över berget i riklig mängd, utan att bilda några identifierbara figurer.

Hällmålningarna anses vara 7000–3500 år gamla. Åldern har bestämts på basis av de förändringar som kan iakttas genom landhöjningen vid vattendragen. Detta innebär att målningarna dateras till stenåldern, främst till den kamkeramiska kulturens tid ca 4200–2000 f.Kr.

Hällmålningarna anses ha utgjort en del av jägarnas och samlarnas religiösa föreställningar och världsbild. Även de mest svårtolkade målningarna är en viktig direkt källa till stenåldersmänniskans religiösa värld. I de senaste undersökningarna har forskarna framhävt tolkningar som baseras på den schamanism som praktiserades av de nordliga folken.

Samma element påverkar miljön kring hällmålningarna idag som för 6000 år sedan. Relationen mellan vatten, himmel och berg är stark. På många ställen har vattennivån sjunkit flera meter och sommarstugor, kraftledningar och andra anläggningar har förändrat målningarnas omgivning. Även i själva målningarna ses tidens gång. Det målade bergets yta har blivit porös och lavar har vunnit mark, men fortfarande håller den röda färgen stånd mot tidens tand.

Fotografen Ismo Luukkonen har arbetat med hällmålningar sedan år 1994. Projektet som började av eget intresse, ledde till en fotograftjänst vid Museiverkets dokumentationsprojekt 2001–2005, som finansierades av EU. Bilderna till utställningen Bilder på berget har valts och bearbetats pånytt utgående från ett material som insamlats under 17 år.

Arbetet vid hällmålningarna har finansierats av Museiverket, Finska kulturfonden och Statens kommission för fotokonst.


An exhibition of Finnish prehistoric rock paintings has been opened at the National Museum of Finland. The exhibition compiled of photographer Ismo Luukkonen’s images showcases often hard-to-reach prehistoric rock paintings. The exhibition has photographs of 50 rock painting sites, both of the paintings and the rocks used as canvases. The red colour in the paintings has been enhanced in the photographs to make the images faded by time stand out better.

Finland has altogether approximately 120 known rock paintings with recurring motifs of elk, people, and boats in red. Sometimes there is a print of a hand dipped in paint on the rock. Lines drawn on rock may resemble a snake or form a geometric pattern. In some places, red colour has been spread widely on the surface of the rock without constituting any kind of identifiable pattern.

The age of the rock paintings has been determined to be approximately 7,000–3,500 years based on changes in the bodies of water caused by land uplift. This means that the paintings date from the Stone Age, mainly the Comb Ware period some 4,200–2,000 BC.

The rock paintings are seen to be connected with the beliefs and world view of Stone Age hunter-gatherers. Even if they are difficult to decipher, rock paintings are an important direct source of information on the belief system of the Stone Age people. The latest research emphasises interpretations based on the shamanism of northern peoples.

Today, the elements surrounding the rock paintings are the same as 6,000 years ago; the connection between water, sky, and rock is strong. Water level has sunk several metres in many places and summer cottages, power lines, and other constructions have altered the painting sites. The paintings themselves show time. The surface of the painted rock has eroded and lichen has taken over, but the red paint still holds its ground against time.

Photographer Ismo Luukkonen has worked with rock paintings since 1994. The project, originating from his own interest, lead to a post as the photographer for the National Museum’s EU-funded documentation project in the years 2001 to 2005. The images in the Marked on Rock exhibition have been selected and reworked from material accumulated over 17 years.

Work on the rock paintings has been supported by the National Board of Antiquities, the Finnish Cultural Foundation, and the National Council for Photographic Art.

 

Suomen kalliomaalauksia

Finnish Rock Paintings

tcve

www.ismoluukkonen.net