Värikallio

Suomussalmi

Laaja esihistoriallinen kalliomaalaus, jossa on tunnistettavia kuvioita.
Large prehistoric rock painting with identifiable figures.

Värikallion kalliomaalaus sijoittuu lähelle Suomussalmen ja Kuusamon rajaa pitkän ja kapean Somerjärven itäpäähän. Kallio putoaa suoraan veteen, mutta sen eteen rakennettu katselulaituri mahdollistaa maalauksen tarkkailun myös jäättömään aikaan.

Värikallion maalaus on Astuvansalmen ja Saraakallion ohella yksi Suomen kolmesta suuresta kalliomaalauksesta. Maalauksia on runsaan kymmenen metrin matkalla. Maalauskenttä on runsas ja tiivis. Sen kuviot ovat pääosin pienikokoisia. Tunnistettavat kuviot ovat valtaosin hirvieläimiä ja ihmishahmoja, mutta mukana on monia vaikeammin tunnistettavia hahmoja sekä levinnyttä väriä.

Värikallion maalauskentän vasemmanpuoleisimmat maalaukset sijaitsevat kallionkulmassa, jossa seinämä taittuu sisään syväksi halkeamaksi. Kallion reunassa on jälkiä, jotka jäsentyvät katkonaisiksi ihmishahmoiksi. Tiiviimmän maalausalueen oikealla puolen erottuu heikosti ihmishahmo leveässä haara-asennossa. Ihmisen jalkojen välissä on värialue, mutta se on irrallinen, eikä siten ainakaan suoraan viittaa hahmon sukupuoleen. Kuvio on nykyään pahoin jäkälän peitossa.

Seuraava maalauskohta oikealle tultaessa on pieni ryhmä vaalealla kallionpinnalla. Ryhmässä vasemmalla on kolme pistettä, jotka ilmeisesti muodostavat hirvieläimen sorkan jäljen (Kivikäs 2009, 212). Oikealla on kaksi pientä vasemmalle katsovaa eläintä, joista alempi on tukevampitekoinen ja muistuttaa karhua. Näiden edessä on pieni kuviokatkelma sekä ylös ponnistava hirvieläin, jonka alla on vaakasuuntaan maalattu koukkupolvinen ihminen kädet kohollaan.  Ryhmän alimpana kuviona on pystyyn maalattu pieni käärmemäinen kulmaviiva. Tiiviimmän ryhmän yläpuolella on heikoksi kuluneita maalauksia. Erotettavissa on lähinnä vasemmalle katsova pieni hirvieläin sekä mahdollisesti koukkupolvisen ihmishahmon alaosa.

Vinon kallionkulmauksen yläpuolella on runsaasti kuvioita, joiden erottamista haittaa kallion vaalea valuma. Pahimmin peitossa on alueen vasen reuna. Sieltä voi kuitenkin erottaa ihmis- ja eläinhahmoja. Ryhmän selvimmät kuviot sijoittuvat heti näiden oikealla puolen. Kuviot muodostavat erikoisen päällekkäisten merkkien jonon. Jonon alin hahmo on kolmion muotoinen merkki, jonka sisällä on pieni pystyviiva. Kolmion oikealla puolen on pystyyn maalattu hirvieläin, sekä heikkoja kuvioita, joiden tarkkaa muotoa on vaikea hahmottaa. Kolmion yläpuolella on pieni nuolimainen merkki tai ihmisvartalo. Sen yläpuolella on ylöspäin suuntaava hirvieläin. Edelleen ylempänä on kapea, ilmeisesti miespuolinen ihmishahmo, jonka yläpuolella on karhunpennuksi tulkittu eläinhahmo sekä kaksi ylös suuntaavaa hirvieläintä. Osin ylemmän eläimen turvan päälle on maalattu oikealle suuntaava, suuripäinen eläin. Tämän selän yläpuolella on vielä jonon ylimpänä hahmona pieni, ylös vasemmalle suuntaava eläin. Suuripäisen eläimen oikealla puolen on kulmikas merkki, jossa voi myös nähdä eläimen muotoa.

Jonon yläosan oikealla puolen kallioon on levitetty runsaasti punaista väriä. Erottuvia kuvioita on lähinnä alueen yläosassa. Ylhäällä vasemmalla on pyöreähkö läntti. Sen oikealla puolen näyttäisi olevan kaksi kädenjälkeä, tosin läiskien muoto on hieman epämääräinen. Edelleen oikealla on pieni kuviokatkelma, joka muistuttaa ylös suuntaavaa eläintä. Tämän oikealla puolen kalliossa on punainen värialue, jonka yläpuolella on kolme tai neljä leveää, vaakasuuntaista läiskää. Näiden yläpuolella on vielä heikkoja värijälkiä. Ne ovat kallion ylimmät maalausjäljet.

Alempana oleva kallio on paljolti peittävän punavärin värjäämä. Peittävää väriä on kuitenkin vähemmän, ja etenkin alueen oikeanpuoleisessa osassa erottuu useita kuvioita. Ryhmä rajoittuu oikealla viistoon kallionhalkeamaan. Yläoikealla on täyteisesti maalattu hirvi, jota – kuten muitakin alueen kuvioita – saa hetken hakea värjäytymien keskeltä. Tämän alapuolella oikealla on katkelma ihmishahmosta ja sen oikealla puolella kolmiomainen pää ilman vartaloa. Päähän on maalattu silmät ja kolme päälaelta kohoavaa piikkiä.

Tämän alapuolella on tunnistamattomia viivakatkelmia ja niiden oikealla puolella kaksi pystyä eläinhahmoa, jotka Jussi-Pekka Taavitsainen nimesi sisiliskoiksi. Alempi eläimistä on pienempi ja terävärajaisempi, ylempi lienee mieluummin ylös oikealle suuntaava hirvieläin. Eläinten oikealla puolella on vähäisiä värijälkiä sekä pitkä, pystysuuntainen kulmaviiva. Ylhäällä kulmaviiva päättyy hieman epämääräisen ihmishahmon oikeaan jalkaan. Ihmishahmon pää on on lähinnä pienen kaaren muotoinen ja vartalo peittyy osin levinneen värin alle. Kädet on taivutettu alaspäin. Ihmishahmon vasemmalla puolen kalliossa on useita maalauskatkelmia, mutta tunnistettavia kuvioita niistä ei oikein muodostu. Ihmishahmon yläpuolella on viisto halkeama, jonka takana on Värikallion keskeisin maalausalue.

Värikallion keskeisin maalausalue rajoittuu vasemmalla viistoon kallionhalkeamaan ja oikealla pystyyn punaiseen vyöhykkeeseen. Näiden väliin jäävään kolmionmuotoiseen alueeseen keskittyvät Värikallion tunnetuimmat ja parhaiten erottuvat maalaukset. Keskeiset hahmot ovat kaksi suurikokoista kolmiopäistä ihmishahmoa (suuremman korkeus on noin 50 cm).  Kolmiopäihin on maalattu silmät ja nenää ilmentävä pystyviiva. Pienemmältä hahmolta kuitenkin toinen silmä puuttuu. Hahmojen kädet taittuvat alas vaakasuorasta olkalinjasta. Vartalon keskiosaa on vahvennettu. Jalat taipuvat vain hieman polvista. Suuremman ihmisen oikean olkapään yläpuolella on pieni, vesilintua muistuttava kuvio.

Kolmiopäiden yläpuolella on ihmistä muistuttava kuvio, jonka vartalolla on ylimääräisiä poikkiviivoja. Kädet on taitettu alas, mutta päätä ei voi hahmottaa. Ylhäällä vasemmalla, miltei kiinni ihmishahmossa, on oikealle katsova, kokonaan maalattu hirvi, jolta siltäkin pää on kadonnut. Oikealla, kapean punaisen vyöhykkeen takana erottuu kolmiomainen pää, johon on maalattu silmät ja kaksi sarvea.

Kolmiopäisten ihmishahmojen vasemmalla puolella sekä alhaalla on useita pieniä hirvieläimiä. Eläinten lomassa on myös vaikuttava, tummalla värillä halkeilleeseen kallioon maalattu sarvipäinen ihmishahmo, jonka levitetyt kädet suuntaavat alas. Hahmon vartalo on maalattu paksulla viivalla.

Kolmiopäisistä ihmisistä alaoikealla, punaisen vyöhykkeen oikealla puolen kallioon on maalattu pitkänomaiselta vaikuttava ihmishahmo. Ihmisen pää on rengasmainen ja siihen on maalattu silmät ja nenä. kädet on suunnattu alas. Vartalo on epämääräinen ja siihen liittyy ylimääräisiä viivoja.

Tiiviin pääkentän oikealla puolella on kuviltaan niukka alue. Sieltä voi kuitenkin tunnistaa muutamia hirvieläimiä sekä vaakasuuntaisen, sisiliskoa muistuttavan kuvion. Alimman eläinhahmon tahana oikealla on pystysuuntainen jälki, mahdollisesti sivuttain kuvattu ihmishahmo.

Vähäkuvainen alue päättyy kalliokulmaukseen, jonka yläpuolella on muutamia kuvioita ja oikealla puolella tiiviimpi maalausalue. Ylhäällä vasemmanpuoleisin maalaus sijoittuu rosoiselle kalliolle. Maalaus hahmottuu koukkupolviseksi ihmishahmoksi, jonka kädet on suunnattu alas. Pää on ilmeisesti rengasmainen. Vartalon yläosassa on viivoja, jotka muodostavat rinnat. Hahmo lienee siis naispuolinen. Ihmisen oikealla puolen kalliossa on viivakatkelmia, joista voi hahmottaa ihmishahmojen muotoa. Ylimpänä erottuu hyvin heikosti pieni hirvieläin.

Värikallion oikeanpuoleisin maalauskohta sijoittuu viiston kallionkulmauksen oikealle puolen. Ryhmä sisältää lukuisia kuvioita, jotka osin peittävät toisiaan tai ovat jääneet punaisen värimaton alle. Alhaalla vasemmalla väri on hyvin voimakas.

Alhaalla voimakkaimman värialueen oikealla puolella erottuu koukkupolvinen ihmishahmo, ilmeisesti mies. Ihmisen kädet ovat kuluneet lyhyiksi. Sen yläpuolella on kaksi hirvieläintä osin päällekkäin. Eläinten vasemmalla puolella on leveällä viivalla hahmotettu ihmishahmo. Sen vasen jalka ja kädet hahmottuvat heikosti. Ihmisen vasemmalla puolella on toinen ihmishahmo. Tämän pää on kolmiomainen ja siitä nousee kaksi piikkiä. Ihmisen kädet on taitettu alas ja jalkojen paikalla on viisipiikkinen haravakuvio. 

Värikallion oikean puolen yläosaa hallitsee erikoinen kampamainen merkki. Sen runko on tehty kahdella rinnakkaisella viivalla. Alemmasta viivasta suuntaa alas viisi suoraa piikkiä. Rungon oikealla puolen on levinnyttä väriä, johon voi sovitella eläimen päätä. Merkin voi nähdä geometrisena kuviona tai viisijalkaisena eläimenä.

Äärimmäisenä oikealla, pienen tumman valuma-alueen takana ovat Värikallion reunimmaiset maalaukset – pystyviiva ja sen alapuolella olevat katkelmat.


Suomen kalliomaalaukset