valokuvaaja
Ismo Luukkonen044 9064933

cv suomeksi cv in English • Bio


Ismo Luukkonen

  Ismo Luukkonen valmistui valokuvaajaksi Turun taiteen ja viestinnän oppilaitoksesta 1995, taiteen maisteriksi Taideteollisesta korkeakoulusta 1999 sekä taiteen tohtoriksi Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta 2017. Valokuvataiteilijana ja valokuvauksen opettajana hän on toiminut vuodesta 1996. Parhaillaan hän toimii kuvataiteen yliopettajana Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa sekä sivutoimisesti vapaana taiteilijana ja tutkijana. 

  Luukkosen työskentelyä luonnehtivat pitkät projektit, joiden keskeisiä teemoja ovat aika, (esi)historia ja maisema. Nämä teemat kohtaavat esimerkiksi työssä esihistoriallisten muinaisjäännösten parissa. Luukkosen kiinnostus vanhaan maisemaan on kahtalainen. Yhtäältä hän on kiinnostunut muinaiskohteiden myyttisestä tasosta, toisaalta niiden asemasta ja merkityksestä osana nykymaisemaa. Teoksissaan Luukkonen on vuorotellut näiden kahden tulkinnan välillä. Kalliotaidepaikat ovat muinaiskohteista erityisen kiinnostuksen kohteena. Vuonna 2011 Suomen kansallismuseossa oli esillä laaja näyttely Luukkosen kuvia Suomen kalliomaalauksista. Työn kokoava kirja Suomen esihistorialliset kalliomaalaukset ilmestyi marraskuussa 2021.

  Muinaisjäännösten rinnalla Luukkosen työskentelyssä kulkee toinen teema – kokemus ajasta. Ajan suhde valokuvaan on monitasoinen. Kuvaushetki, valotusaika sekä kuvan ja katsomisen välissä kulunut aika vaikuttavat kaikki kuvan tulkintaan. Ajan ja valokuvan leikki voi tuottaa kuvastoa, joka poikkeaa arkisesta aikakokemuksesta. Luukkosen väitöskirja Valokuvan ajallisuus, Maiseman kerrostumista ajan kokemukseen (2017) pohjautuu työhön esihistoriallisten kohteiden ja ajan parissa.

  Luukkosen teoksia on ollut esillä yksityis- ja yhteisnäyttelyissä sekä erilaisissa julkaisuissa. Hän on työskennellyt Turun AMK:n Taideakatemiassa valokuvauksen opettajana vuodesta 1996, päätoimisesti vuodesta 1999. Työssään hän on järjestänyt lukuisia valokuvatyöpajoja, -projekteja ja luentosarjoja, luennoinut mm. valokuvahistoriasta ja nykyvalokuvasta sekä tuottanut yhdessä opiskelijoiden kanssa useita valokuvanäyttelyitä.
  Ismo Luukkonen graduated as a photographer from Turku School of Art and Communication in 1995, Master of Arts from the University of Art and Design, Helsinki in 1999 and Doctor of Arts from Aalto University in 2017. Currently he works as a principal lecturer at the Arts Academy at the Turku University of Applied Sciences and as an independent artist and researcher.

  Luukkonen's work is characterised by long projects whose key themes are time, (pre)history and landscape. These themes are encountered, for example, at the work on prehistoric remnants. Luukkonen's interest in the old landscape has two viewpoints. On the one hand, he is interested in the mythical level of ancient sites, on the other in their status and meaning as part of the contemporary landscape. In his works, Luukkonen has alternated between these two interpretations. Prehistoric rock art is a special interest. In 2011, a major exhibition of Luukkonen's photographs of rock paintings in Finland was exhibited at the National Museum of Finland. The book compiling the work on prehistoric rock paintings was published in November 2021.

  Alongside the prehistoric remnants, there is another theme in Luukkonen’s work – the experience of time. The relationship between time and photograph is complex. The moment of taking the picture, exposure time, and the time elapsed between the taking of picture and watching it all affect the interpretation of the image. The play between time and photograph can produce imagery that differs from everyday time experience. Luukkonen's dissertation The temporality of a photograph, from the layers of landscape to the experience of time (2017) is based on work in prehistoric sites and with time.

  Luukkonen's work has been shown in numerous exhibitions and publications, in web pages and social media sites. He has worked at the Arts Academy at the Turku University of Applied Sciences as a photography teacher since 1996, full-time since 1999. In his work, he has organized numerous photographic workshops, projects and lecture series, lectured on topics such as photographic history and contemporary photography, and co-produced several photographic exhibitions with students.


www.ismoluukkonen.net